Jaunimo g. 2, Kupiškis LT-40128 +370 459 35087 +370 459 35088 rastine.vedeja@gmail.com

Mokyklos taryba

      Mokyklos taryba renkama 2 metams atviru balsavimu. Ją sudaro 5–8 klasių mokinių, tėvų, mokytojų ir Kupiškio bendruomenių nariai (7+7+5+2). 5–8 klasių mokiniai atstovus į tarybą renka mokyklos mokinių konferencijoje, tėvai – 1–8 klasių tėvų susirinkime, mokytojai - mokytojų tarybos posėdyje, Kupiškio bendruomenės narius siūlo Kupiškio bendruomenės. Išvykus tarybos nariui į jo vietą išrenkamas naujas tarybos narys. Mokyklos tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos atstovai.
      Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams kas metai 2 (metų pabaigoje).

      2024-2025 metų Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos tarybos sudėtis:

Eil. Nr.

Tėvai

Mokytojai

Mokiniai

Bendruomenių nariai

1

Aistė Petrulienė – progimnazijos tarybos pirmininkas

Rita Totorienė – progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotojas

Aistė Šiurytė, 7c klasė

Daiva Kurulienė, Kupiškio r. Švietimo pagalbos tarnyba

2

Regimantas Tubelis

Daiva Kučinskienė – progimnazijos tarybos sekretorius

Vytė Sabaliauskaitė, 6a klasė

Algitdas Gasiūnas, Lietuvai pagražinti draugijos Kupiškio skyrius

3

Paulius Kinderevičius

Aušra Širvelienė

Ugnė Vieščiūnaitė, 7b klasė

4 Jurgita Malevičiūtė Mantas Bilotas Eimantė Paukštytė, 5b klasė

5

Laimutė Šližauskienė (Šepetos skyriaus atstovas)

Ingrida Sofija Pučėtienė

Jokūbas Tubelis, 7a klasė

6

Ričardas Kiaulėnas (Skapiškio skyriaus atstovas)

Renata Zabulienė

 

7 Laura Kavoliūnienė (Šimonių skyriaus atstovas) Deimantė Vogulienė    


     Mokyklos tarybos funkcijos

     Mokyklos taryba vadovaujasi švietimo tikslais, mokykloje vykdomų švietimo programų paskirtimi ir mokyklos tradicijomis:

  • Nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja mokyklos veiklos programą, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką.
  • Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo.
  • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus
  • Vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.
  • Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.
  • Skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją.
  • Kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą.
  • Gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

Partneriai ir draugai

 rokiskis tubelio   anyksciai vienuolis 
 alytus saltenio    pasvalio levens
 vilnius spindulio    LIMK

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 11.00 – 11.45
5 pamoka 12.05 – 12.50
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40