Informacija tėvams

Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams) apie 4, 6, 8 klasių mokinių Nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus 

Mokinių priėmimo į progimnaziją ir skyrius tvarka

Mokyklinių uniformų užsakymo tvarka

Mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarka 

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Informacinis pranešimas klasės vadovui (dėl kokių priežasčių nelankė mokyklos)

Elektroninių dokumentų formos