Mokyklos taryba

      Mokyklos taryba renkama 2 metams atviru balsavimu. Ją sudaro 5-8 klasių mokinių, tėvų, mokytojų ir socialinių partnerių atstovai (5+5+5+2). 5-8 klasių mokiniai atstovus į tarybą renka mokyklos mokinių konferencijoje, tėvai - 1-8 klasių tėvų susirinkime, mokytojai - mokytojų tarybos posėdyje, socialinių patnerių atstovas pasiūlo progimnazijos direktorius. Išvykus tarybos nariui į jo vietą išrenkamas naujas tarybos narys. Mokyklos tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos atstovai.
      Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams kas metai 2 (metų pabaigoje).

Eil. Nr.

Tėvai

Mokytojai

Mokiniai

Bendruomenės atsrovai-socailiniai partnerių atstovai

1

Laimutė Šližauskienė - progimnazijos tarybos pirmininkas

Gražina Gladutienė – progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotojas

Mindaugas Balabonas, 7b kl.

Daiva Kurulienė, Kupiškio r. Švietimo pagalbos tarnyba

2

Redijus Anikanovas

Danutė Zovienė

Nojus Kantautas, 5b kl.

Algitdas Gasiūnas, Lietuvai pagražinti draugijos Kupiškio skyrius

3

Nerijus Aleksandravičius

Auksė Jankevičienė, progimnazijos tarybos sekretorius

Augustė Kolesovaitė, 5c kl.

 

4

Aušrinė Petrauskienė
(Šepetos skyriaus atstovas)

Ingrida Sofija Pučėtienė

Urtė Baltakytė, 6b kl.

 

5

Asta Sriubiškienė
(Skapiškio skyriaus atstovas)

Audronė Liudvinavičienė

Rugilė Stankevičiūtė, 6c kl.

 


Mokyklos tarybos funkcijos

     Mokyklos taryba vadovaujasi švietimo tikslais, mokykloje vykdomų švietimo programų paskirtimi ir mokyklos tradicijomis: