Jaunimo g. 2, Kupiškis LT-40128 +370 459 35087 +370 459 35088 rastine.vedeja@gmail.com

Mokyklos taryba

      Mokyklos taryba renkama 2 metams atviru balsavimu. Ją sudaro 5-8 klasių mokinių, tėvų, mokytojų ir socialinių partnerių atstovai (5+5+5+2). 5-8 klasių mokiniai atstovus į tarybą renka mokyklos mokinių konferencijoje, tėvai - 1-8 klasių tėvų susirinkime, mokytojai - mokytojų tarybos posėdyje, socialinių patnerių atstovas pasiūlo progimnazijos direktorius. Išvykus tarybos nariui į jo vietą išrenkamas naujas tarybos narys. Mokyklos tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos atstovai.
      Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams kas metai 2 (metų pabaigoje).

Eil. Nr.

Tėvai

Mokytojai

Mokiniai

Bendruomenės atsrovai-socailiniai partnerių atstovai

1

Laimutė Šližauskienė - progimnazijos tarybos pirmininkas

Gražina Gladutienė – progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotojas

 

Daiva Kurulienė, Kupiškio r. Švietimo pagalbos tarnyba

2

Redijus Anikanovas

Danutė Zovienė

Nojus Kantautas, 5b kl.

Algitdas Gasiūnas, Lietuvai pagražinti draugijos Kupiškio skyrius

3

Nerijus Aleksandravičius

Auksė Jankevičienė, progimnazijos tarybos sekretorius

Augustė Kolesovaitė, 5c kl.

 

4

Aušrinė Petrauskienė
(Šepetos skyriaus atstovas)

Ingrida Sofija Pučėtienė

Urtė Baltakytė, 6b kl.

 

5

Asta Sriubiškienė
(Skapiškio skyriaus atstovas)

Audronė Liudvinavičienė

Rugilė Stankevičiūtė, 6c kl.

 


Mokyklos tarybos funkcijos

     Mokyklos taryba vadovaujasi švietimo tikslais, mokykloje vykdomų švietimo programų paskirtimi ir mokyklos tradicijomis:

  • Nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja mokyklos veiklos programą, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką.
  • Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo.
  • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus
  • Vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.
  • Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.
  • Skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją.
  • Kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą.
  • Gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

Partneriai ir draugai

 rokiskis tubelio   anyksciai vienuolis 
 alytus saltenio    pasvalio levens
 vilnius spindulio    LIMK

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 11.00 – 11.45
5 pamoka 12.05 – 12.50
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40