Mokyklos taryba

      Mokyklos taryba renkama 2 metams atviru balsavimu. Ją sudaro 5-8 klasių mokinių, tėvų ir mokytojų lygiomis dalimis išrinkti atstovai (5+5+5). 5-8 klasių mokiniai atstovus į tarybą renka mokyklos mokinių konferencijoje, tėvai - 1-8 klasių tėvų susirinkime, mokytojai - mokytojų tarybos posėdyje. Išvykus tarybos nariui į jo vietą išrenkamas naujas tarybos narys. Mokyklos tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos atstovai.
      Mokyklos taryba - aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams kas metai 2 (metų pabaigoje).

2019-2021 moklo metų progimnazijos tarybos sudėtis
Eil. Nr. Tėvai Mokytojai Mokiniai
1 Žaneta Jasaitienė – tarybos pirmininkė Žydra Andrijauskienė – sekretorė Fernanda Breskutė 5c klasė
2 Sandra Gricienė Ina Griciuvienė – pirmininko pavaduotojas Augustas Kriūka 6a klasė
3 Kęstutis Mekšėnas Dalia Kaktienė Ugnė Čelkytė 6b klasė
4 Laimis Stankevičius Dalia Venckuvienė Martyna Griciutė 7a klasė
5 Rūta Vilkienė Rimvidas Jankevičius  Linas Kantautas 7d klasė


Mokyklos tarybos funkcijos

     Mokyklos taryba vadovaujasi švietimo tikslais, mokykloje vykdomų švietimo programų paskirtimi ir mokyklos tradicijomis:

  • Nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja mokyklos veiklos programą, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką.
  • Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo.
  • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus
  • Vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.
  • Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.
  • Skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją.
  • Kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą.
  • Gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

Žydra Andrijauskienė

Ina Griciuvienė

Dalia Kaktienė

Dalia Venckuvienė

Rimvidas Jankevičius

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  9.00  – 9.45
3 pamoka 10.00 – 10.45
4 pamoka 11.10 – 11.55
5 pamoka 12.15 – 13.00
6 pamoka 13.15 – 14.00
7 pamoka 14.15 – 15.00