• s13_2021_01.jpg
 • s13_2021_02.jpg
 • s13_2021_03.jpg
 • s13_2021_04.jpg
 • s13_2021_05.jpg
 • s13_2021_06.jpg
 • s13_2021_07.jpg
 • s13_2021_08.jpg
 • s13_2021_09.jpg
 • s13_2021_10.jpg
 • s13_2021_11.jpg
 • s13_2021_12.jpg
 • s13_2021_13.jpg
 • s13_2021_14.jpg
 • s13_2021_15.jpg
 • s13_2021_16.jpg
 • s13_2021_17.jpg
 • s13_2021_18.jpg
 • s13_2021_19.jpg
 • s13_2021_20.jpg
 • s13_2021_21.jpg
 • s13_2021_22.jpg
 • s13_2021_23.jpg
 • s13_2021_24.jpg
 • s13_2021_25.jpg
 • s13_2021_26.jpg
 • s13_2021_27.jpg
 • s13_2021_28.jpg
 • s13_2021_29.jpg
 • s13_2021_30.jpg
 • s13_2021_31.jpg
 • s13_2021_32.jpg
 • s13_2021_33.jpg
 • s13_2021_34.jpg
 • s13_2021_35.jpg
 • s13_2021_36.jpg
 • s13_2021_37.jpg
 • s13_2021_38.jpg
 • s13_2021_39.jpg
 • s13_2021_40.jpg
 • s13_2021_41.jpg
 • s13_2021_42.jpg
 • s13_2021_43.jpg
 • s13_2021_44.jpg
 • s13_2021_45.jpg
 • s13_2021_46.jpg
 • s13_2021_47.jpg
 • s13_2021_48.jpg
 • s13_2021_49.jpg
 • s13_2021_50.jpg
 • s13_2021_51.jpg
 • s13_2021_52.jpg
 • s13_2021_53.jpg
 • s13_2021_54.jpg

DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO NUSTATYMO KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJOJE

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 spalio 29 d. įsakymas „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje“

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos užkrečiamųjų ligų įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi,

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 28 d. sprendimais Nr. V-2385 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“, Nr. V-2383 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1839 ,,Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“, atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Kupiškio skyriaus 2020 m. spalio 29 d. teikimą raštu Nr. (5-22 16.1.17 E) 2-88288 ,,Dėl siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą“ ir esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui siekdamas suvaldyti nepalankią epidemiologinę situaciją, 2020 m. lapkričio 3–6 d.:
1. N u s t a t a u infekcijų plitimą ribojantį režimą Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos (adresu Jaunimo g. 2, Kupiškis) priešmokyklinio ugdymo grupėje ir pradinėse klasėse.
2. N u r o d a u mokinių ugdymą pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, neformalųjį vaikų švietimą vykdyti, švietimo pagalbą šiems mokiniams teikti nuotoliniu būdu.
3. U ž d r a u d ž i u 2020 m. lapkričio 3–8 d. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje patalpas besinuomojančių asmenų veiklą ir jų patekimą į progimnazijos patalpas.
4. N u r o d a u:
4.1. Vidaus administravimo skyriaus vedėjai Daivai Aleksandravičienei šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre, Savivaldybės interneto svetainėje, Facebook paskyroje;
4.2. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktoriui paskelbti šį įsakymą įstaigos interneto svetainėje, informuoti mokinių tėvus, kitus suinteresuotus asmenis.
Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Kęstutis Jakštas

Originalus tekstas

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  9.00  – 9.45
3 pamoka 10.00 – 10.45
4 pamoka 11.10 – 11.55
5 pamoka 12.15 – 13.00
6 pamoka 13.15 – 14.00
7 pamoka 14.15 – 15.00