Aprašai ir tvarkos

Uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas

Krizių valdymo progimnazijoje tvarkos aprašas

Pradinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Pagrindinio ugdymo mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Socialinės – pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Smurto prevencijos įgyvendinimo tvarkos aprašas 

Elektroninio dienyno tvarkas aprašas

Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas